Kompetensområde

Som företagssköterska arbetar du och teamet på företagshälsovården tillsammans med er uppdragsgivare med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera.

Företagssköterskan specifika kompetensområden

Företagssköterskans arbete utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde. Arbetet sker systematiskt och baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och mångkulturell kompetens, allt med utgångspunkt från arbetslivets speciella krav. Företagssköterskans arbete förutsätter ett livslångt lärande.

Kompetensbeskrivningen är uppdelad i fyra specifika vetenskapsfält som är centrala för företagssköterskan:

  • Omvårdnad och arbetsmedicin
  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Ledarskap
  • Professionell utveckling och spetskompetens

En företagssköterska behöver fördjupad kunskap och god förståelse för vart och ett av dessa områden.

Företagssköterskans kompetensbeskrivning

Vikten av gällande lagstiftning

Svensk lagstiftning styr företagssköterskans arbete och det är främst tre lagtexter som påverkar:

  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård

Företagssköterskan måste följa de regler och föreskrifter som finns och följa med i uppdateringar av desamma.